Department of Student Affairs | Ha Noi University of Mining and Geology

http://ctsv.humg.edu.vn


Thông báo về rà soát kết quả Giáo dục Quốc phòng

Để phục vụ công tác xét tốt nghiệp của sinh viên khóa cuối (K58 kỹ thuật, 59 kinh tế, cao đẳng K60), Nhà trường đề nghị sinh viên kiểm tra điểm GDQP theo dữ liệu đã được gửi vào email cá nhân.Những trường hợp sai sót, đề nghị liên hệ Khoa GDQP tầng 7 nhà 12 tầng để được trợ giúp.
Thông báo về rà soát kết quả Giáo dục Quốc phòng

Để phục vụ công tác xét tốt nghiệp của sinh viên khóa cuối (K58 kỹ thuật, 59 kinh tế, cao đẳng K60), Nhà trường đề nghị sinh viên kiểm tra điểm GDQP theo dữ liệu đã được gửi vào email cá nhân.
Những trường hợp sai sót, đề nghị liên hệ Khoa GDQP tầng 7 nhà 12 tầng để được trợ giúp.

Đề nghị cán bộ lớp các lớp thông báo rộng rãi tới cho các bạn sinh viên được biết và thực hiện!
 


Trân trọng!

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second