Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ đối với Ban cán sự lớp

Email In PDF.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________

Số: 836/QĐ-MĐC-CTCT-SV

Hà Nội, ngày 06  tháng 08  năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ

đối với Ban cán sự lớp

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

 

Căn cứ Điều lệ trường Đại học được ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính Phủ;

Căn cứ Quyết định số ……./QĐ-MĐC-CTCT-SV ngày 05/08/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc ban hành “Quy chế Công tác sinh viên của Trường Đại học Mỏ - Địa chất”;

 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị - Sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là “Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ đối với Ban cán sự lớp”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, được áp dụng cho sinh viên hệ chính quy của Nhà trường.

Điều 3. Các Ông (bà) Trưởng Phòng Công tác chính trị - Sinh viên, Trưởng Phòng Đào tạo Đại học, Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện, Trưởng khoa, Cán bộ quản lý sinh viên các khoa, Ban cán sự các lớp sinh viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận

-          Ban Giám hiệu;

-          Như Điều 3;

-     Lưu: CTCT-SV, HCTH

 

 

 

 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS Bùi Xuân Nam

QUY ĐỊNH

Về nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ đối với Ban cán sự lớp

(Ban hành kèm theo Quyết định số 836 /QĐ-MĐC-CTCT-SV ngày 06 tháng 08  năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất)

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1.Văn bản này quy định việc tổ chức lớp sinh viên, nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ của Ban cán sự lớp.

2.Quy định này áp dụng đối với tất cả các lớp sinh viên hệ chính quy của Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Điều 2: Mục đích

1. Hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý sinh viên của Nhà trường.

2. Đảm bảo quyền, lợi ích, nghĩa vụ của hệ Ban cán sự lớp sinh viên.

Điều 3. Tổ chức lớp học

1. Lớp quản lý sinh viên: là lớp được tổ chức theo khóa học bao gồm những sinh viên học cùng ngành, chuyên ngành cho tới khi kết thúc khóa học, để tổ chức, theo dõi, quản lý về việc thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện, thi đua khen thưởng, kỷ luật và các hoạt động đoàn thể, xã hội của sinh viên.

2. Lớp học phần: là lớp được tổ chức theo từng học phần dựa vào kết quả đăng ký học tập của sinh viên ở từng học kỳ. Mỗi lớp học phần có mã số riêng, có thời khoá biểu và giảng viên phụ trách.

3. Số lượng sinh viên trong mỗi lớp sẽ do Phòng Đào tạo Đại học bố trí phù hợp với điều kiện tổ chức đào tạo của Nhà trường.

Điều 4. Ban cán sự lớp

1. Cơ cấu Ban cán sự lớp

1.1. Lớp quản lý sinh viên:

-         Lớp có sĩ số dưới 70 sinh viên: có 01 lớp trưởng và 01 lớp phó;

-         Lớp có sĩ số từ 70 sinh viên trở lên: có 01 lớp trưởng và 02 lớp phó.

1.2. Lớp học phần: có 01 lớp trưởng và các tổ trưởng (tổ trưởng là người đại diện của tổ sinh viên thuộc cùng một lớp quản lý sinh viên tham gia học tập trong lớp học phần). Số lượng sinh viên trong mỗi tổ tùy theo điều kiện cụ thể từng lớp học phần nhưng không quá 20 sinh viên/tổ.

2. Tiêu chuẩn của Ban cán sự lớp

2.1. Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, lối sống lành mạnh, trung thực, có tinh thần đấu tranh phê và tự phê, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, gương mẫu trong việc thực hiện nội quy, quy chế của Nhà trường.

2.2. Kết quả học tập đạt từ Trung bình khá trở lên (tính theo điểm trung bình chung của học kỳ trước).

2.3. Có năng lực tổ chức lớp và giữ vững sự đoàn kết trong tập thể lớp.

2.4. Nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc được giao.

2.5. Được tập thể lớp tín nhiệm.

3. Quy trình bầu Ban cán sự lớp

3.1. Lớp quản lý sinh viên

a. Lớp chưa phân ngành: Ban cán sự lớp do khoa quản lý sinh viên đề xuất danh sách (căn cứ vào hồ sơ nhập học và năng lực của sinh viên) gửi cho Phòng Công tác chính trị - Sinh viên xem xét, trình Ban Giám hiệu ra quyết định công nhận.

b. Lớp đã phân ngành: Ban cán sự lớp do tập thể lớp họp, bầu ra bằng hình thức bỏ phiếu tín nhiệm (có sự tham dự của cán bộ quản lý sinh viên).

Kết thúc cuộc họp, khoa quản lý sinh viên gửi biên bản (kèm theo danh sách Ban cán sự lớp mới) cho Phòng Công tác chính trị - Sinh viên xem xét, trình Ban Giám hiệu ra quyết định công nhận.

3.2. Lớp học phần:

- Căn cứ số lượng sinh viên đăng ký học phần, phòng Đào tạo Đại học lập danh sách lớp học phần (bao gồm các tổ sinh viên từ các lớp quản lý sinh viên) gửi cho Phòng Công tác chính trị - Sinh viên và khoa quản lý sinh viên.

- Phòng Công tác chính trị - Sinh viên chỉ định lớp trưởng; khoa quản lý sinh viên phối hợp với lớp trưởng lớp quản lý sinh viên chỉ định các tổ trưởng dựa theo năng lực công tác và kết quả học tập, sau đó gửi danh sách Ban cán sự lớp cho Phòng Công tác chính trị - Sinh viên tổng hợp, báo cáo Ban giám hiệu.

- Nếu trong danh sách của lớp học phần có các sinh viên là lớp trưởng, lớp phó của các lớp quản lý sinh viên thì các sinh viên này sẽ kiêm tổ trưởng các tổ của lớp học phần.

4. Khi có yêu cầu hoặc phát sinh đột xuất, các khoa quản lý sinh viên phối hợp với Phòng Công tác chính trị - Sinh viên đề nghị Ban Giám hiệu ra quyết định miễn nhiệm, công nhận hoặc thay đổi các thành viên trong Ban cán sự lớp.

5. Nhiệm kỳ của Ban cán sự lớp

- Lớp quản lý sinh viên: theo năm học.

- Lớp học phần: theo học kỳ chính.

Chương 2

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN CÁN SỰ LỚP

Điều 5. Nhiệm vụ của Ban cán sự lớp

1. Lớp quản lý sinh viên

1.1. Tổ chức điều hành mọi hoạt động của lớp; triển khai thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện và các hoạt động khác theo kế hoạch của bộ môn, khoa và Nhà trường.

1.2. Báo cáo định kỳ các hoạt động theo nhiệm vụ được giao.

1.3. Đôn đốc sinh viên trong lớp chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế về học tập, rèn luyện và các hoạt động khác của Nhà trường. Thay mặt cho sinh viên của lớp liên hệ với các bộ môn, khoa, phòng và lãnh đạo Nhà trường để giải quyết những vấn đề có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên trong lớp.

1.4. Quản lý công tác tài chính lớp: xây dựng các nguồn quỹ của lớp; chi tiêu đúng quy định; công khai hoạt động thu – chi trong các buổi họp lớp.

1.5. Tổ chức thăm hỏi, động viên giúp đỡ những sinh viên gặp khó khăn trong học tập, rèn luyện và cuộc sống.

1.6. Phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với các tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên trong việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên và các hoạt động khác của lớp.

1.7. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Ban cán sự lớp

a)     Lớp trưởng:

- Phụ trách chung các vấn đề có liên quan đến lớp, đảm bảo mối liên hệ với các thành viên trong lớp;

- Nắm rõ sĩ số, tình hình học tập, rèn luyện của sinh viên trong lớp thông qua các tổ trưởng của các lớp học phần;

- Thường xuyên kiểm tra hộp thư điện tử của lớp để nhanh chóng truyền đạt thông tin từ bộ môn, khoa và các đơn vị khác trong trường đến các thành viên trong lớp;

- Đại diện cho tập thể lớp trong việc tham gia các cuộc họp do bộ môn, khoa và Nhà trường tổ chức;

- Tập hợp, đề xuất ý kiến về các hoạt động của lớp với bộ môn, khoa và Nhà trường để giải quyết;

- Triệu tập và chủ trì các cuộc họp lớp theo quy định;

- Định kỳ 01 tuần/ lần gửi báo cáo thông tin về sĩ số, tình hình học tập, thực hiện nếp sống văn hóa học đường và rèn luyện của sinh viên trong lớp cho cán bộ quản lý sinh viên của khoa chủ quản  và 01 tháng/lần cho Phòng Công tác chính trị - Sinh viên thông qua hộp thư điện tử của lớp, do Nhà trường cung cấp;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do bộ môn, khoa và Nhà trường yêu cầu.

b)     Lớp phó:

- Giúp việc cho lớp trưởng và trực tiếp phụ trách các mảng hoạt động của lớp do lớp trưởng phân công;

- Hỗ trợ lớp trưởng đảm bảo mối liên hệ giữa các thành viên trong lớp và truyền đạt các thông tin có liên quan;

- Thay mặt lớp trưởng giải quyết các công việc khác khi được lớp trưởng uỷ quyền;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do bộ môn, khoa và Nhà trường yêu cầu.

2. Lớp học phần

2.1. Lớp trưởng:

- Đôn đốc sinh viên trong lớp chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế về học tập, rèn luyện trong thời gian tham gia học phần;

- Thay mặt cho sinh viên của lớp liên hệ với giảng viên phụ trách học phần và các  đơn vị trong trường để giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên trong lớp;

- Báo cáo thông tin về sĩ số, tình hình học tập, thực hiện nếp sống văn hóa học đường và rèn luyện của sinh viên trong lớp cho giảng viên phụ trách học phần sau mỗi buổi học thông qua hộp thư điện tử do Nhà trường cung cấp;

- Phối hợp chặt chẽ với các tổ trưởng trong việc triển khai các hoạt động học tập, rèn luyện của sinh viên trong lớp.

2.2. Tổ trưởng:

- Đôn đốc sinh viên trong tổ chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế về học tập, rèn luyện, đi học đầy đủ, đúng giờ, đảm bảo học tập nghiêm túc;

- Báo cáo thông tin về sĩ số, tình hình học tập, thực hiện nếp sống văn hóa học đường và rèn luyện của sinh viên trong tổ cho lớp trưởng lớp học phần sau mỗi buổi học và định kỳ 01 tuần/lần cho  lớp trưởng lớp quản lý sinh viên vào ngày cuối tuần qua hộp thư điện tử cá nhân.

Điều 6. Quyền hạn của Ban cán sự lớp

1. Lớp trưởng có quyền triệu tập các cuộc họp lớp triển khai hoạt động theo tháng, theo quý hoặc các cuộc họp đột xuất theo yêu cầu của bộ môn, khoa và Nhà trường.

2. Lớp trưởng có quyền đại diện tập thể lớp kiến nghị các đơn vị liên quan những ý kiến, nguyện vọng của sinh viên trong lớp về học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, thực hiện chế độ chính sách và những vấn đề khác có liên quan đến hoạt động dạy và học trong trường.

3. Lớp trưởng có quyền quản lý và trao đổi thông tin thông qua hộp thư điện tử của lớp do Nhà trường cung cấp.

4. Lớp trưởng lớp quản lý sinh viên có quyền tham dự các buổi họp xét khen thưởng, kỷ luật của khoa và Nhà trường đối với sinh viên của lớp.

 

Chương 3

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ

VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI BAN CÁN SỰ LỚP

 

Điều 7. Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Ban cán sự lớp

1. Trình tự đánh giá:

Cuối mỗi học kỳ, các lớp tổ chức họp lớp để tổng kết và đánh giá hoạt động của Ban cán sự lớp có sự tham dự của cán bộ quản lý sinh viên theo trình tự như sau:

- Ban cán sự lớp tự nhận xét mức độ hoàn thành công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao trước tập thể sinh viên trong lớp;

- Căn cứ vào thang điểm quy định, các thành viên trong lớp tham gia góp ý, bỏ phiếu đánh giá về mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Ban cán sự lớp;

- Cán bộ quản lý sinh viên tổng hợp kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Ban cán sự lớp và gửi biên bản họp lớp cho Ban Chủ nhiệm khoa và Phòng Công tác chính trị - Sinh viên để làm căn cứ đánh giá điểm rèn luyện và xét thi đua, khen thưởng.

2. Mức độ đánh giá:

a. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 90 – 100 điểm.

b. Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 80 – 89 điểm.

c. Hoàn thành nhiệm vụ: từ 50 – 79 điểm.

d. Không hoàn thành nhiệm vụ: 0 – 49 điểm.

3. Thang điểm đánh giá:

 

TT

Nhiệm vụ

Thang điểm

1

Tổ chức, triển khai đầy đủ các nhiệm vụ học tập, rèn luyện, sinh hoạt của lớp và các hoạt động khác theo kế hoạch của bộ môn, khoa và Nhà trường.

20 điểm

2

- Lớp trưởng lớp quản lý sinh viên báo cáo định kỳ 01 tuần/lần cho cán bộ quản lý sinh viên và 01 tháng/lần cho Phòng Công tác chính trị - Sinh viên đầy đủ các thông tin của lớp theo yêu cầu.

- Lớp trưởng lớp học phần báo cáo thông tin về sĩ số, tình hình học tập, thực hiện văn hóa học đường và rèn luyện của sinh viên trong lớp cho giảng viên phụ trách học phần sau mỗi buổi học.

- Tổ trưởng báo cáo hàng ngày đầy đủ cho lớp trưởng lớp học phần và định kỳ 01 tuần/lần cho lớp trưởng lớp quản lý sinh viên về thông tin sĩ số, tình hình học tập, thực hiện văn hóa học đường và rèn luyện của sinh viên trong lớp.

20 điểm

3

Đôn đốc sinh viên trong lớp chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế về học tập và rèn luyện (Không có sinh viên trong lớp vi phạm nội quy, quy chế của Nhà trường).

10 điểm

4

Thay mặt cho sinh viên trong lớp liên hệ với bộ môn, khoa và các đơn vị trong Trường để giải quyết những vấn đề có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của sinh viên trong lớp.

10 điểm

5

Quản lý tốt công tác tài chính của lớp.

10 điểm

6

Tổ chức thăm hỏi, động viên giúp đỡ những sinh viên gặp khó khăn trong học tập, rèn luyện và cuộc sống.

10 điểm

7

Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trong lớp nghiêm túc, đúng quy định.

20 điểm

Điều 8. Quyền lợi và chế độ đối với Ban cán sự lớp

1. Ban cán sự lớp được đánh giá từ mức Hoàn thành nhiệm vụ trở lên sẽ được hưởng quyền lợi và chế độ như sau:

- Được cộng điểm vào Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện cuối mỗi học kỳ;

- Được cộng điểm thưởng vào điểm TBC học tập cuối mỗi học kỳ để xét khen thưởng, học bổng khuyến khích học tập (điểm thưởng chỉ dùng để ưu tiên xét khen thưởng, học bổng, không cộng vào điểm tổng kết ra trường của sinh viên):

+ Lớp trưởng lớp quản lý sinh viên:          điểm thưởng là 0,1

+ Lớp phó lớp quản lý sinh viên:              điểm thưởng là 0,05

+ Lớp trưởng lớp học phần:                        điểm thưởng là 0,05

+ Tổ trưởng:                                                  điểm thưởng là 0,03

- Được ưu tiên trong việc xét tặng học bổng tài trợ của các tổ chức, đơn vị trong và ngoài Trường;

- Được ưu tiên xem xét tham gia các phong trào của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và xét bồi dưỡng kết nạp Đảng.

2. Ban cán sự lớp được đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị xử lý như sau:

- Bị trừ điểm vào Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện cuối mỗi học kỳ;

- Ban cán sự lớp hoặc một trong các thành viên Ban cán sự lớp không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm kỷ luật sẽ bị bãi nhiệm;

- Không được hưởng những quyền lợi và chế độ được nêu trong quy định này.

3. Chế độ khen thưởng: Trong mỗi học kỳ, Hội đồng thi đua khen thưởng Nhà trường sẽ họp xét, đề nghị khen thưởng những cá nhân và tập thể Ban cán sự lớp tiêu biểu.

Chương 4

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Phòng Công tác chính trị - Sinh viên

1. Có trách nhiệm phối hợp với Phòng Đào tạo Đại học và các khoa trong việc tham mưu để Ban Giám hiệu ra quyết định bổ nhiệm Ban cán sự lớp và tổ chức tập huấn chức năng nhiệm vụ của Ban cán sự lớp vào đầu mỗi năm học.

2. Phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp tài liệu, thông tin, định hướng cho Ban cán sự lớp xây dựng phương hướng hoạt động.

3. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức các buổi sinh hoạt tập thể của các lớp sinh viên.

4. Thu thập thông tin, tổng hợp tình hình học tập và rèn luyện của các lớp sinh viên và báo cáo Ban giám hiệu.

5. Giải quyết quyền lợi và chế độ cho Ban cán sự lớp.

Điều 10. Phòng Đào tạo Đại học

1. Có trách nhiệm cung cấp danh sách tên các lớp quản lý sinh viên và lớp học phần cho Phòng Công tác chính trị - Sinh viên trước buổi sinh hoạt lớp đầu kỳ 01 tuần để phối hợp với Trung tâm Thông tin – Thư viện lập địa chỉ hộp thư điện tử cho các lớp.

2. Cung cấp danh sách sinh viên của các lớp quản lý sinh viên cho các khoa và Phòng Công tác chính trị - Sinh viên trước buổi sinh hoạt lớp đầu kỳ 01 tuần để bầu lớp trưởng và lớp phó của lớp quản lý sinh viên.

3. Cung cấp danh sách sinh viên của lớp học phần (bao gồm các tổ sinh viên từ các lớp quản lý sinh viên) cho các khoa và Phòng Công tác chính trị - Sinh viên trước buổi sinh hoạt lớp đầu kỳ 01 tuần để chỉ định lớp trưởng và tổ trưởng của lớp học phần.

4. Bố trí lịch sinh hoạt lớp cố định 3 lần/năm vào đầu học kỳ 1, đầu học kỳ 2 và cuối học kỳ 2.

Điều 11. Trung tâm Thông tin - Thư viện

1. Cung cấp danh sách địa chỉ hộp thư điện tử của các lớp quản lý sinh viên và lớp học phần cho Phòng Công tác chính trị - Sinh viên sau 03 ngày khi nhận được danh sách các lớp sinh viên.

2. Sau mỗi học kỳ thay đổi lại mật khẩu hộp thư điện tử của các lớp quản lý sinh viên và lớp học phần.

3. Cập nhật và thay đổi hộp thư điện tử khi có yêu cầu của Nhà trường.

Điều 12. Các khoa quản lý sinh viên

1. Có trách nhiệm phối hợp cùng phòng Công tác chính trị - Sinh viên và các đơn vị liên quan trong việc bầu Ban cán sự lớp.

2. Có trách nhiệm tham dự các buổi sinh hoạt lớp, họp bầu Ban cán sự lớp và họp đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên.

3. Chịu trách nhiệm trước Nhà trường về việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ quản lý sinh viên và Ban cán sự lớp của khoa.

Điều 13. Trách nhiệm của cán bộ quản lý sinh viên các khoa

1. Hàng tuần cập nhật thông tin về tình hình học tập và rèn luyện của các lớp quản lý sinh viên.

2. Định kỳ 01 tháng/lần tổng hợp báo cáo của lớp trưởng lớp quản lý sinh về tình hình học tập, rèn luyện của sinh viên và gửi bằng văn bản cho Ban chủ nhiệm Khoa và Phòng Công tác chính trị - Sinh viên để báo cáo Ban Giám hiệu.

3. Quản lý, triển khai các công tác trong năm học tới Ban cán sự lớp, tới từng sinh viên theo các nội dung chỉ đạo của khoa và Nhà trường.

4. Tiếp thu ý kiến phản ánh của Ban cán sự lớp để có biện pháp giúp đỡ lớp hoàn thành nhiệm vụ.

5. Phối hợp với Phòng Công tác chính trị - Sinh viên tổ chức các buổi tập huấn cho Ban cán sự lớp.

6. Tổng hợp và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Ban cán sự lớp cuối mỗi năm học.

Nơi nhận:

KT. HIỆU TRƯỞNG

- Ban Giám hiệu;

- Các phòng, khoa, trung tâm;

- Đoàn TN; Hội Sinh viên Trường;

- Các lớp sinh viên;

- Website Nhà trường;

- Lưu HCTH; CTCT-SV.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS Bùi Xuân Nam

Cập nhật ( Thứ năm, 21 Tháng 8 2014 17:09 )  

Đăng nhậpĐơn vị tài trợ

Bảng quảng cáo
iGeoTrans - Phần mềm thay thế máy GPS cầm tay cho người dùng các thiết bị iOS của Apple
Bảng quảng cáo

Số người xem

Hiện có 71 khách xem

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay246
mod_vvisit_counterHôm qua128
mod_vvisit_counterTuần này246
mod_vvisit_counterTuần trước1738
mod_vvisit_counterTrong tháng3358
mod_vvisit_counterTháng trước5158
mod_vvisit_counterTất cả733119

Hiện có: 60 khách xem
IP: 192.168.11.2
 , 
Hôm nay: Tháng 11 19, 2017

Học phí - Học bổng

Cần biết

Cựu sinh viên

Văn bản