Quy định về việc sử dụng thẻ sinh viên

Saturday - 11/11/2017 02:21 2.217 0
Để nâng cao hiệu quả công tác sinh viên, hưởng ứng cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hoá trong trường học, Nhà trường quy định về việc sử dụng thẻ sinh viên như sau:
Quy định về việc sử dụng thẻ sinh viên

Kính gửi:- Các đơn vị trong Trường;

- Các lớp sinh viên,

Để nâng cao hiệu quả công tác sinh viên, hưởng ứng cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hoá trong trường học, Nhà trường quy định về việc sử dụng thẻ sinh viên như sau:

1. Thẻ sinh viên đồng thời là thẻ dự thi, thẻ ra vào trường trong quá trình học tập tại Trường. Hết thời hạn ghi trên thẻ, thẻ sinh viên không còn giá trị.
 

fghfhg

2. Áp dụng hình thức đeo thẻ bắt buộc đối với toàn bộ sinh viên các hệ đào tạo trong Nhà trường. Sinh viên không đeo thẻ không được vào trong khuôn viên Nhà trường, không được tham gia học tập cũng như các sinh hoạt khác.

3. Sinh viên không thực hiện nghiêm túc việc đeo thẻ trong quá trình học tập và sinh hoạt tại Nhà trường sẽ bị xử lý như sau:

- Lần thứ nhất: Kỷ luật khiển trách, trừ 5 điểm rèn luyện trong học kỳ bị vi phạm.

- Lần thứ hai: Kỷ luật cảnh cáo, trừ 10 điểm rèn luyện trong học kỳ vi phạm.

- Lần thứ ba: Đình chỉ học tập 1 năm, không xét điểm rèn luyện.

4. Mọi hình thức vi phạm như cho mượn thẻ, đeo thẻ của người khác sẽ bị kỷ luật cảnh cáo cấp trường.

5. Trường hợp sinh viên mất thẻ, hỏng thẻ, ảnh không rõ, sinh viên chuyển ngành, chuyển trường, dừng học,... sinh viên phải làm đơn đề nghị với Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên để được cấp thẻ tạm thời và thẻ chính thức (theo mẫu của Phòng Công tác chính trị - Sinh viên).

6. Hình thức đeo thẻ: dùng túi đựng thẻ chuyên dụng có dây đeo qua cổ.

Nhà trường đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa, các Bộ môn, các giảng viên, cán bộ quản lý sinh viên đôn đốc, nhắc nhở sinh viên thực hiện nghiêm túc những quy định trên.

Quy định thẻ sinh viên

 

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second